Provozní řád

 1. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení tohoto řádu, jakož i pokynů zaměstnanců Sportovního klubu Troja (dále jen “klub”).
 2. Návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí.
 3. Návštěvník vstupuje na sportoviště po uhrazení poplatku, v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch a s náčiním určeným pro daný druh sportu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo účtovat návštěvníkovi storno poplatky za zmeškané rezervace ve výši, která je uvedena v ceníku. Ceník je dostupný na nástěnce v klubu a na webových stránkách www.sport-troja.cz.
 5. Návštěvník je povinen ihned nahlásit na recepci klubu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem a nebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního klubu (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.
 6. Návštěvník  používá  sportoviště  pouze  pro daný sport, pouze  po zaplacenou dobu a dle pravidel slušného chování - především tak, aby nadměrným hlukem neobtěžoval a neomezoval ostatní sportovce.
 7. Návštěvníkovi je na sportoviště zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Návštěvníkovi je dále na sportovišti zakázáno odhazovat odpadky, provádět úpravy, ničit zařízení, používat sportoviště k jiným účelům, kouřit a požívat alkohol či drogy.
 8. V případě návštěvy areálu Sportovního klubu Troja (dále jen “areál”) se psem je návštěvník povinen mít psa neustále na vodítku a s náhubkem. Dále je návštěvník povinen mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní návštěvníky klubu okamžitě zasáhnout. Je přísně zakázáno venčit psy v celém areálu klub.
 9. Návštěvníkovi  je  zakázáno   odhazovat  po   areálu  odpadky,  znečišťovat  venkovní a vnitřní prostory a konzumovat vlastní jídlo a pití. Návštěvník dále nesmí ničit, odnášet nebo přemisťovat zařízení areálu.
 10. Šatny a šatní skříňky neslouží k úschově cenností (mobilní telefony, peněženky, platební karty, klíče atp.). V případě ztráty cenností z těchto prostor nebude brán na uplatňování náhrad zřetel.
 11. Zákazník  má  možnost  zapůjčit  si na recepci klubu tenisové a badmintonové rakety. V případě jejich zničení bude účtován jednorázový poplatek 300 Kč.
 12. Ve vnitřních prostorech klubu platí přísný zákaz kouření. Kouření je možno pouze na terase a to pouze v případě, že neobtěžuje a neomezuje ostatní návštěvníky klubu.
 13. V případě porušení čí hrubého nedodržení pravidel má pracovník areálu právo ukončit hru bez náhrady, vykázat návštěvníka ze sprtoviště a areálu, zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány a vymáhat náhradu způsobené škody.

Provozní řád Sportovního klubu Troja je účinný ode dne 1.5.2016.